Privacyverklaring. Amsterdam Trade Bank behandelt uw gegevens met zorg.

Amsterdam Trade Bank N.V. (hierna: ATB) zet zich volledig in om uw persoonsgegevens en in het bijzonder uw privacygevoelige gegevens te beschermen. ATB ziet erop toe dat dit plaatsvindt conform alle relevante wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

Wat wordt verstaan onder persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect in relatie kunnen worden gebracht met uw persoon (bijv. uw contactinformatie, BSN nummer, identificatiedocumenten, banksaldo, IP adressen of login bestanden). ATB kan naar uw persoonsgegevens vragen, bijvoorbeeld als u een formulier invult via de website, een dienst van ATB af wilt nemen, of als u Internetbankieren gebruikt. We verwerken alleen bijzondere categorieën persoonlijke gegevens waar dit wettelijk is toegestaan of wanneer deze informatie door u openbaar is gemaakt.

Waarom verwerkt ATB persoonsgegevens?

ATB verwerkt uw persoonsgegevens in diverse interne processen. Op deze manier kan ATB u zo efficiënt en effectief mogelijk haar diensten aanbieden:

 • ATB verwerkt persoonsgegevens om haar dienstverlening mogelijk te maken en overeenkomsten met haar klanten uit te voeren (bijv. het activeren van een spaarrekening, het aangaan van een lening, het onderhouden van haar klantrelaties en het verwerken van financiële transacties voor klanten).
 • ATB verwerkt persoonsgegevens in verband met interne analyse, trainingsdoeleinden en productontwikkeling. Dit stelt ATB in staat om haar bankproducten, dienstverlening en websites continue te verbeteren.
 • ATB verwerkt persoonsgegevens van (potentiele) klanten voor communicatie- en marketingdoeleinden.
 • ATB registreert persoonsgegevens om aan (internationale) wet- en regelgeving te kunnen voldoen. Bijvoorbeeld om te voldoen aan wetgeving ter bestrijding van fraude, misdaad en terrorisme.
 • ATB gebruikt persoonsgegevens voor veiligheidsdoeleinden en om fraude en eventuele vervolgschade in relatie tot haar dienstverlening zoveel mogelijk te voorkomen.

Het verwerken van persoonsgegevens door ATB wordt op de volgende rechtsgrondslagen gebaseerd: voor de uitvoering van een overeenkomst tussen ATB en klant; op basis van een gerechtvaardigd belang van ATB; om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ATB rust.

Persoonsgegevens ontvangen van derden?

ATB maakt gebruik van diverse externe bronnen om aanvullende informatie over haar klanten te verkrijgen voor klantidentificatie en voor screeningsdoeleinden. Dit zijn enerzijds partijen die vanuit wettelijk grondslag informatie bijhouden en commercieel beschikbaar stellen zoals de Kamer van Koophandel en anderzijds commerciële bronnen zoals Dow Jones, Compliance Link, Bloomberg, kranten en internet.

Waar worden persoonsgegevens bewaard en wie heeft toegang?

ATB zorgt ervoor dat relevante maatregelen worden genomen om ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Binnen ATB zijn uw persoonsgegevens alleen toegankelijk voor medewerkers die vanwege hun rol en voor officiële zakelijke doeleinden toegang moeten hebben. Al deze medewerkers zijn gebonden door een geheimhoudingsplicht.

Uw persoonsgegevens worden enkel op basis van wettelijke gronden aan derden verstrekt, bijvoorbeeld bij het verstrekken van informatie aan belastingdiensten, toezichthoudende instanties en overige overheden of op basis van eerder (contractueel) met u overeengekomen grondslagen. Het is mogelijk dat ATB derde partijen inhuurt om uitvoering te geven aan haar dienstverlening. Deze partijen kunnen (gedeeltelijk) toegang hebben tot uw persoonsgegevens, maar enkel in die gevallen dat deze derde partijen voldoen aan dezelfde juridische- en veiligheidsvoorschriften die ook van toepassing zijn op ATB. Uw persoonsgegevens worden bewaard conform EU-grondslagen zoals opgenomen in de AVG. Dit kan zijn binnen de EU of landen met een passend beschermingsniveau zoals vastgesteld door de Europese Commissie. In enkele gevallen is dit buiten de EU, maar in alle gevallen conform het vastgestelde kader van de AVG.   

Bewaartermijnen

ATB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het verwerken daarvan. De uiterlijke bewaartermijn hangt af van het doeleind waarvoor ATB uw persoonsgegevens verwerkt. Uw gegevens worden bewaard zolang u een overeenkomst heeft met ATB of als benodigd in verband met fiscaal juridische verplichtingen (gemiddeld 5 – 7 jaar) na afloop van de overeenkomst. Uw gegevens worden verwijderd en anders geanonimiseerd uiterlijk na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn.

Welke rechten heeft u?

Hieronder staan uw rechten vermeld in relatie tot het verwerken van uw persoonsgegevens door ATB.

 • Het recht op transparantie van informatie
  Amsterdam Trade Bank verwerkt gegevens. Deze gegevens omvatten ook persoonsgegevens. U hebt recht op duidelijke en transparante informatie over de verwerking van deze gegevens. U kunt dit vinden in deze Privacyverklaring. In bepaalde gevallen geven we u meer informatie als er redenen zijn om u naast de Privacyverklaring aanvullende informatie te verstrekken. We kunnen dat doen door middel van een brief, e-mail of een ander kanaal.
 • Recht om uw incorrecte, inaccurate of incomplete persoonsgegevens te laten corrigeren
  U hebt het recht om de persoonsgegevens die Amsterdam Trade Bank van u verwerkt, op te vragen. Het overzicht met uw gegevens bevat informatie over de bron, het type persoonsgegeven, de doeleinden van de verwerkingen en de (categorieën van) ontvangers van uw persoonsgegevens. Als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn of in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving, hebt u recht op rectificatie van uw gegevens.
 • Recht om in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens te laten wissen
  U kunt vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen als u bezwaar maakt tegen de verwerking van die gegevens. Een voorbeeld is als de verwerking niet legitiem is of niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang
  Als we uw gegevens verwerken omdat we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben, kunt u hiertegen bezwaar maken. In dat geval zullen we opnieuw bepalen of uw gegevens niet langer voor dit doel mogen worden gebruikt. We stoppen de verwerking als uw belangen zwaarder wegen dan het gerechtvaardigd belang van ATB. We zullen u onder opgaaf van redenen op de hoogte stellen van onze beslissing.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketing doeleinden
  U hebt het recht om te verzoeken dat wij stoppen met het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden.
 • Recht om in bepaalde gevallen het verwerken van uw persoonsgegevens te laten beperken
  In bepaalde gevallen kunt u om beperking vragen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Als u bijvoorbeeld de juistheid van uw gegevens heeft betwist, kunt u vragen om de verwerking van deze gegevens tijdelijk te stoppen totdat de juistheid van de gegevens is geverifieerd.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens
  U hebt het recht om de gegevens, die u ons op basis van een overeenkomst hebt verstrekt, op te vragen of te verzoeken deze aan een andere partij over te dragen. Overdracht van deze gegevens naar een andere partij is alleen een optie waar technisch mogelijk. Een groot deel van deze gegevens is al beschikbaar via ATB Connect. Als u uw gegevens opvraagt, zal Amsterdam Trade Bank deze in een gestructureerde- en leesbare vorm aan u overdragen.
 • Recht om in het geval van profilering of geautomatiseerde besluitvorming met juridische consequenties niet enkel afhankelijk te zijn van deze geautomatiseerde processen.
  Op dit moment neemt ATB geen besluiten uitsluitend op basis van geautomatiseerde verwerking en/of profilering. Indien we dit in de toekomst wel gaan doen, zullen wij dit alleen doen indien dit wettelijk is toegestaan en zullen wij u hiervan op de hoogte brengen. In dat geval hebt u het recht om uw mening te uiten, het niet eens te zijn met de uitkomst en u hebt het recht om de uitkomst van het proces door een natuurlijk persoon te laten beoordelen.
 • Het recht om toestemming in te trekken in het geval persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van de wettelijke grondslag van ‘toestemming’
  Op dit moment verwerken wij uw persoonsgegevens niet op basis van de wettelijke grondslag van ‘Toestemming’.

U kunt uw verzoek schriftelijk kenbaar maken door een email te sturen naar de Data Privacy Officer (DPO) van ATB: dpo@atbank.nl. ATB zal uiterlijk binnen 1 maand inhoudelijk reageren op uw verzoek.

Contactgegevens

Als u ondanks de inspanning van ATB en de hierboven beschreven rechten een privacy gerelateerde vraag of klacht heeft, dan kunt u contact opnemen met de Data Privacy Officer (DPO), of kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Postadres
Amsterdam Trade Bank N.V.
Antwoordnummer 11933
1000 VM Amsterdam

Bezoekadres
Amsterdam Trade Bank N.V.
World Trade Center Tower
Tower I, Level 6
Strawinskylaan 1939
1077 XX Amsterdam

Informatie van de Autoriteit persoonsgegevens en de AVG kunt u ook hier vinden.

Cookiestatement

Wat is een Cookie?

Een cookie is een klein (tekst)bestand dat op uw computer wordt gedownload wanneer u een website bezoekt. Cookies worden gebruikt door veel websites voor verschillende doeleinden, zoals het onthouden van uw voorkeuren, opslaan wat u in uw winkelmandje stopt en het tellen van het aantal mensen dat een website bezoekt.

Waarom gebruiken we cookies?

ATB gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u het hoogst mogelijke gebruiksgemak heeft op onze website (inclusief internet bankieren) en dat u snel en efficiënt over de site kan navigeren. Ook gebruiken we cookies om te bepalen waar we onze website kunnen verbeteren om het nog sneller en makkelijker voor u te maken om te vinden wat u zoekt. Cookies worden daarnaast gebruikt om u te voorzien van relevante informatie en aanbiedingen.

De tabel hieronder legt uit welke cookies we gebruiken en waarom:

Cookie Doel
Session cookie Cookie om de sessie te volgen. Deze cookie wordt verwijderd als u uw browser sluit.
Cookie preference Deze cookie wordt gebruikt om de toestemming voor het gebruik van cookies op te slaan.
Universal Analytics (Google) Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de website gebruiken. ATB gebruikt deze informatie om de website te verbeteren en we doen dit door deze informatie anoniem op te slaan. Voor meer informatie kunt u het overzicht van Google over privacy en databescherming raadplegen.
Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. ATB hoeft geen toestemming te vragen voor het gebruik van cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van onze websites. Daarnaast hebben we geen toestemming nodig voor het gebruik van cookies die u niet persoonlijk identificeren.

U kunt terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Als u het niet eens bent met onze handelwijze, dan kunt u een klacht indienen bij onze bank. De ervaring leert dat in de meeste gevallen klachten tot volle tevredenheid door Amsterdam Trade Bank afgehandeld worden. Mocht u desondanks niet tevreden zijn met de behandeling van uw klacht, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl). De adresgegevens zijn: Kifid Postbus 93257 2509 AG Den Haag. 

Contact

Vragen? ATB helpt u graag.

Adres en Openingstijden